އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

8 ފެބުރުއަރީ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 

#

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

  1.  

މޮޓޯސައިކަލް

A0A3418

  1.  

މޮޓޯސައިކަލް

A0A6749

  1.  

މޮޓޯސައިކަލް

A0F8249

 

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 10 ފެބުރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ ހުޅުމީދޫ ޓްރާންސްޕޯޓް ޔުނިޓަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

 

25 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442   

07 ފެބުރުވަރީ 2021   ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2021/71

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 08-02-2021

ސުންގަޑި: 2021-09-02 14:00:00