އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުން ވެއަރހައުސް ގުދަން އެޅުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާންޖެހޭ ތާރީޚް ފަސްކުރުން

11 ފެބުރުއަރީ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-AB/426/2021/44 އިޢުލާނުގައިވާ ހިތަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުން ވެއަރ ހައުސް ގުދަން އެޅުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އިޢުލާނަށް ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚް ފަސްކުރަން ޖެހުނީ، ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން އައްޑޫ ސިޓީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލާފައިވާތީއެވެ.  

ވީމާ، މި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި، އަދި ބީލަންހުޅުވުން އޮންނާނީ 21 ފެބްރުވަރީ 2021  ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

 

29 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442

11 ފެބްރުއަރީ   2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2021/82

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 11-02-2021

ސުންގަޑި: 2021-02-21 13:00:00