އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބިޑް ސެޝަންތައް ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ

13 ފެބުރުއަރީ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

 އައްޑޫސިޓީ މިވަގުތު މޮނީޓަރިންގ ހާލަތުގައި އޮތުމާއި ގުޅިގެން، މި އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ، ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާންތަކުގެ ބިޑް ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބިޑް ސެޝަން ބޭއްވޭނެ ތާރީޚް މޮނީޓަރިންގ ހާލަތު ނިމުމުން، މި އިދާރާއިން އިޢުލާން ކުރާނެ ވާހަކަ ބިޑް ބައްލަވައިގެންފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

  • (IUL)426-AA/426/2021/52 (މި އިދާރާގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކޮށް ސާރވިސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް)
  • (IUL)426-AA/426/2021/53 (އައްޑޫ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އޮފީސް އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް)
  • (IUL)426-AA/426/2021/56 (މި އިދާރާގެ ބޭނުމަށް 15 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 10 ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން)
  • (IUL)426-AA/426/2021/58 (މި އިދާރާގެ ބޭނުމަށް 13 ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން)
  • (IUL)426-AA/426/2021/61 (މިއިދާރާގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ އޭސީތައް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް)

 

 

29 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1442

11 ފެބުރުވަރީ 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2021/81

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 13-02-2021

ސުންގަޑި: 2021-02-11 14:00:00