އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ރޯޒްވޯޓަރ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

17 ފެބުރުއަރީ 2021     1 month ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ރޯޒްވޯޓަރ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 28 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ރޯޒްވޯޓަރ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

262/2008

 

 

05    ރަޖަބް   1442ހ.

17    ފެބުރުވަރީ  2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2021/85

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 17-02-2021

ސުންގަޑި: 2021-02-28 14:00:00