އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުން ވެއަރހައުސް ގުދަން އެޅުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާންޖެހޭ ތާރީޚް ފަސްކުރުން

21 ފެބުރުއަރީ 2021     1 month ago


އިޢުލާން

ހިތަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުން ވެއަރ ހައުސް ގުދަން އެޅުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު އިޢްލާނާއި ގުޅިގެން، ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް ފަސްކޮށް ޢާއްމުކުރެވުނު މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-AB/426/2021/82 އިޢުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ، ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަންޖެހުނީ ކޯވިޑް19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އައްޑޫ ސިޓީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވާތީއެވެ.

ވީމާ، އައްޑޫ ސިޓީ މޮނިޓަރިންގއިން ނެގުމުން، ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި އަދި ބީލަންހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކޮށް އިޢްލާން ކުރާނެ ވާހަކަ އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

 

09   ރަޖަބް  1442

21 ފެބްރުއަރީ  2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2021/87

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 21-02-2021

ސުންގަޑި: 2021-02-21 14:00:00