އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ކުދި މަސައްކަތް ކުރުމާއި ތަކެތި ވިއްކުމާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން

22 ފެބުރުއަރީ 2021     1 month ago


އިޢުލާން

ކުދި މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ތަކެތި ވިއްކުމާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުކުރުން

 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް 35,000/- ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމާއި، މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި މި އިޢުލާނާ އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާނީ، 02 މާރިޗު 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 23:59 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.

އީމެއިލް: [email protected]

 

 

10 ރަޖަބު 1442   

22 ފެބުރުވަރީ 2021   ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2021/88

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 22-02-2021

ސުންގަޑި: 2021-03-02 23:59:00