އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މި އިދާރާއިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކުގެ ބިޑް ސެޝަން ބާއްވާނެ ތާރީޚް އިޢުލާންކުރުން

28 ފެބުރުއަރީ 2021     1 month ago


އިޢުލާން

މި އިދާރާއިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާންތަކުގެ ބިޑް ސެޝަން ބާއްވާނެ ތާރީޚް، ބިޑް ބައްލަވައިގެންފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

އިޢުލާން ނަންބަރު

އިޢުލާންގެ ތަފްސީލް

ބިޑް ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޙް

(IUL)426-AA/426/2021/52

މި އިދާރާގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކޮށް ސާރވިސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

03 މާރިޗް 2021

ބުދަ ދުވަސް

ގަޑި: 11:00

(IUL)426-AA/426/2021/61

މިއިދާރާގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ އޭސީތައް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް

03 މާރިޗް 2021

ބުދަ ދުވަސް

ގަޑި: 13:00

(IUL)426-AA/426/2021/56

މި އިދާރާގެ ބޭނުމަށް 15 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 10 ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން

04 މާރިޗް 2021

ބުރާސްފަތި ދުވަސް

ގަޑި: 10:00

(IUL)426-AA/426/2021/58

މި އިދާރާގެ ބޭނުމަށް 13 ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން

04 މާރިޗް 2021

ބުރާސްފަތި ދުވަސް

ގަޑި: 11:00

 

 

 

16  ރަޖަބު 1442

28 ފެބުރުވަރީ 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2021/93

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 28-02-2021

ސުންގަޑި: 2021-03-04 11:00:00