އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. މަރަދޫ ފައިވް އެންޑް އެމްގެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

2 މާރޗް 2021     1 month ago


އިޢުލާން

ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން:

            މިދަންނަވާ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

            ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 4 މާރޗް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. މަރަދޫ

ފައިވް އެންޑް އެމް

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

S3/2009/06

 

 

17  ރަޖަބް   1442ހ.

01  މާރޗް   2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-3B/426/2021/92

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-03-2021

ސުންގަޑި: 2021-03-04 14:00:00