އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ކުދި މަސައްކަތް ކުރުމާއި ތަކެތި ވިއްކުމާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން

4 މާރޗް 2021     2 months ago


އިޢުލާން

ކުދި މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ތަކެތި ވިއްކުމާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް 35,000/- ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމާއި، މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަން ބޭނުންވެގެން އާންމު ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-6B/426/2021/88 (22 ފެބުރުވަރީ 2021) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު މަދު ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ހުޅުވާލަމެވެ. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު އަދި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް http://adducity.gov.mv އިން ފޯމު ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެ އެވެ. ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާނީ، ތިރީގައިވާ އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.

އީމެއިލް: [email protected]

 

 

19 ރަޖަބު 1442   

03 މާރިޗު 2021   ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2021/98

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 04-03-2021

ސުންގަޑި: 2021-03-03 14:00:00