އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

7 މާރޗް 2021     2 months ago


އިޢުލާން          

        ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް  އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

        ވީމާ ، މިއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ

18 މާރިޗު 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ( ފޯން 6885003 ) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

1

A0I9360 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

 

23   ރަޖަބު  1442 ހ.

07  މާރިޗު  2021 މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2021/101

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 07-03-2021

ސުންގަޑި: 2021-03-18 14:00:00