އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުއްޔަށް ބިން ދޫކުރުން

10 މާރޗް 2021     2 months ago


އިޢުލާން

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް

ކުއްޔަށް ބިން ދޫކުރުން

އައްޑޫގެ ހިތަދޫ، މަރަދޫ، ފޭދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުގައި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދުން ކުލީބިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  

 

ޕްލޮޓް ނަންބަރު

 

ބިމުގައި ކުރެވޭނެ ވިޔަފާރި

ބިމުގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓު)

ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން

1

SP 1

ރެސްޓޯރެންޓް އަދި އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ސެންޓަރ

4000

2

SP 2

ސްޕާ

3000

މަރަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން

3

SP 1

ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޑައިވިންގ

2000

4

SP 2

ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޑައިވިންގ

2000

5

SP 3

ރެސްޓޯރެންޓް

3000

6

SP 4

ސްޕާ

3000

ފެދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން

7

SP 1A

ލޯންޑްރީ

2000

8

SP 1B

ރެންޓަލް ސަރވިސް

1500

9

SP 2

ސްޕާ

2000

10

SP 3

ރެސްޓޯރެންޓް އަދި އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ސެންޓަރ

8000

11

SP 4

ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް

2000

12

SP 5

ސުވެނިއަރ ޝޮޕް

2000

ހުޅުދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން

13

SP 1

ރެސްޓޯރެންޓް އަދި އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ސެންޓަރ

5000

14

SP 2A

ޝޮޕް

2500

 

SP 2B

ރެންޓަލްސް

2500

15

SP 3

ވިޒިޓަރސް ސެންޓަރ އަދި ސުވެނިއަރ ޝޮޕް

4000

16

SP 4

ސްޕާ

2500

17

SP 5

ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް

2000

މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން

18

SP 1

ޝޮޕް

5000

19

SP 2

ލޯންޑްރީ

1500

20

SP 3

ރެންޓަލްސް

1500

21

SP 4

ރެސްޓޯރެންޓް

4000

22

SP 5

ސްޕާ

2000

 

 

  1. މި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 20 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. 
  2. ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 14 މާރިޗު 2021 އިން 25 މާރިޗު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 13:00 އާހަމަޔަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންނެވެ.  ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ވިއްކާ އަގަކީ 1000ރ (އެއްހާސް) ރުފިޔާއެވެ.  
  3. ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލު ގައިވާގޮތުގެ މަތިން  މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ކަޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ (މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން)

21 މާރިޗު 2021

އާދީއްތަ

10:00

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން

11 އެޕްރީލް 2021

ބުރާސްފަތި

13.00

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

 

  1. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ.
  2. މި އިޢުލާނުގައިވާ 3 އަދި 4 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ތާރީޚްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

26 ރަޖަބު 1442

10  މާރިޗު   2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2021/106

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 10-03-2021

ސުންގަޑި: 2021-04-11 13:00:00