އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުއްޔަށް ބިން ދޫކުރުން

14 މާރޗް 2021     2 months ago


އިޢުލާން

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކުން ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް

ކުއްޔަށް ބިން ދޫކުރުން

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-AB/426/2021/106، (10 މާރިޗު 2021( އިޢުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް ވާތީ ދަންނަވަމެވެ.

  

ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް މި އިދާރާގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ މެއިލް [email protected] އަށް ފޯމް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.adducity.gov.mv  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

01 ޝަޢުބާން 1442

14 މާރިޗު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2021/110

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 14-03-2021

ސުންގަޑި: 2021-03-25 13:00:00