އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫ މެދު ބަނދަރުގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ވަގުތީގޮތުން ނެރު ބަންދުކުރުން

15 މާރޗް 2021     2 months ago


އިޢުލާން

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫ މެދު ބަނދަރުގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ވަގުތީގޮތުން ނެރު ބަންދުކުރުން

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫ މެދު ބަނދަރަށް ބޮޑެތި ބޯޓު ފަހަރު ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި، ދެކުނު ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، 15 މާރޗް 2021 އިން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ މުއްދަތުގައި މެދުބަނދަރަށް ވަދެނިކުންނަން އޮންނަ ދެކުނު ފަރާތުގެ ނެރު ވަގުތީގޮތުން ބަންދުވާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގައި މެދުބަނދަރަށް ވަދެނިކުތުމުގައި މީދޫ ނެރު ބޭނުންކުރުމަށް ދެންނެވީމެވެ.  

އެހެންކަމުން، އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

02 ޝަޢުބާން 1442

15 މާރޗް 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2021/111

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-03-2021

ސުންގަޑި: 2021-03-15 14:00:00