އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ފޭދޫ ގުރާފެހި އަދި ސ. ފޭދޫ ޝެލް ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

16 މާރޗް 2021     2 months ago


އިޢުލާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

            މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

           ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 21 މާރޗް 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ފޭދޫ

ގުރާފެހި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

476

2

ސ. ފޭދޫ

ޝެލް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

879

 

02 ޝަޢްބާން 1442ހ.

 15  މާރޗް  2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2021/65

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 16-03-2021

ސުންގަޑި: 2021-03-21 14:00:00