އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބައުތަކެތި ނީލަން ކިއުމާއި ބެހޭ

16 މާރޗް 2021     1 month ago


އިޢުލާން

ބައުތަކެތި ނީލަން ކިއުމާއި ބެހޭ

 

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ހުރި ބައު ތަކެތި، ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ކުރި ނަމްބަރު :(IUL)426-1A/426/2021/25 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ނީލަމުގައި ނުވިކި ބާކީހުރި ތަކެތި އަލުން ނީލަންކިއުން 25 މާރޗް 2021  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 16:00 ގައި މި އޮފީހުގައި އޮންނާނެ އެވެ.

ވިމާ މި ނީލަމުގައިބައިވެރިވެ  ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 25 މާރޗް 2021  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 16.00 އަށް މީދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

ނީލަންފަށާއަގު %

ނީލަން ކިޔަން ފެށޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގު%

ތަކެތީގެ އަގު

މަޢުދަން

މުދަލުގެ ނަމާއި ތަފްސީލް

ޢަދަދު

#

 

 

 

 

 1- ފަރުނީޗަރާއި ފިކްސްޗަރސް އަދި ފިޓިންގ 

 

155.00

5%

3100.00

ޕްލާސްޓިކް

އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ

1

1

155.00

5%

3100.00

ޕްލާސްޓިކް

އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ

1

2

187.50

10%

75.00

އެލްމެނިއަމް

ޖޯޑު ލޫވަރ (11 ބްލޭޑް)

25

3

15.00

10%

150.00

އެލްމެނިއަމް

ނޯޓިސް ބޯޑު

1

4

8.75

5%

175.00

ޕްލާސްޓިކް

ގަޑި  (RHYTHEM)

1

5

93.75

5%

1875.00

ޕްލާސްޓިކް

ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ

1

6

93.75

5%

1875.00

ޕްލާސްޓިކް

ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ

1

7

93.75

5%

1875.00

ޕްލާސްޓިކް

ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ

1

8

 

 

 

 

 2- ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ،އިކްވިޕްމެންޓްސް،ސޮފްޓް ވެއަރ އަދި އައި.ޓީ

 

2000.00

10%

20000.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

(Canon Image runner 2422L) ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން

1

9

1150.00

10%

11500.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

ފޮޓޯ ކެމެރާ  (ސްޓޭންޑާ އެކު SILK SDV-20)

1

10

180.00

10%

1800.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

 މޫވީ ކެމެރާ ( SONY 200X)

1

11

40.00

5%

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

1

12

40.00

5%

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

1

13

40.00

5%

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

1

14

40.00

5%

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

1

15

40.00

5%

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

1

16

40.00

5%

800.00

އެލްމެނިއަމް

މެގަ ފޯން.

1

17

731.50

10%

7315.00

ޕްލާސްޓިކް

އެމްޕްލިފަޔަރ (Sterio intergrated)

1

18

802.20

10%

8022.00

ޕްލާސްޓިކް

އެމްޕްލިފަޔަރ (Fuse 1AT 240V )

1

19

1028.00

10%

10280.00

ޕްލާސްޓިކް

އެމްޕްލިފަޔަރ ( Jerrold General )

1

20

210.00

10%

2100.00

ޕްލާސްޓިކް

ޕްރިންޓަރ ( hp Desk Jet jet 1020 )

1

21

450.00

10%

4500.00

ޕްލާސްޓިކް

ޕްރިންޓަރ ( hp Desk jet F2400  )

1

22

300.00

10%

3000.00

ޕްލާސްޓިކް

ޕްރިންޓަރ ( 7200C  Laser jet )

1

23

781.50

10%

7815.00

ޕްލާސްޓިކް

ސްކޭނަރ (5590 hp Scan Jet )

1

24

51.25

5%

1025.00

ޕްލާސްޓިކް

 ކޯޑްލެސް ފޯނު

1

25

670.00

10%

6700.00

ޕްލާސްޓިކް

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އޭސާރ (މޮނިޓަރ އަދި ސީޕީޔޫ)

1

26

670.00

10%

6700.00

ޕްލާސްޓިކް

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އޭސާރ (މޮނިޓަރ އަދި ސީޕީޔޫ)

1

27

175.00

10%

1750.00

ޕްލާސްޓިކް

ލެމިނޭޓް ކުރާ މެޝިން. (CLA 402)

1

28

945.00

10%

9450.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް       ހިޓާޗީ

1

29

945.00

10%

9450.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް       ހިޓާޗީ

1

30

945.00

10%

9450.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް       ހިޓާޗީ

1

31

945.00

10%

9450.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް       ހިޓާޗީ

1

32

945.00

10%

9450.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް       ހިޓާޗީ

1

33

750.00

10%

7500.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް      LG

1

34

750.00

10%

7500.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އޭސީ ޔުނިޓް      LG

1

35

110.00

10%

1100.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

ވެކިއުމް ކްލީނަރ  

1

36

110.00

10%

1100.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

ވެކިއުމް ކްލީނަރ

1

37

650.00

10%

6500.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އެމްޕްލީފަޔަރ

1

38

650.00

10%

6500.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އެމްޕްލީފަޔަރ

1

39

550.00

10%

5500.00

އެހެނިހެން/ކަރަންޓް

އެމްޕްލީފަޔަރ

1

40

25.00

5%

500.00

ޕްލާސްޓިކް

ފޯނު (ދިރާގު)

1

41

22.50

5%

450.00

ޕްލާސްޓިކް

ފޯނު (ޕެނަސޮނިކް )

1

42

433.50

10%

4335.00

ދަނގަޑު

ސީ ޕީ ޔޫ (DTK)

1

43

62.50

10%

625.00

ޕްލާސްޓިކް

ރައުޓަރ

1

44

650.00

10%

6500.00

ޕްލާސްޓިކް

ކޮމްޕިއުޓަރސިސްޓަމް ޕެކާރޑްބެލް(މޮނިޓަރއަދިސީޕީޔޫ)

1

45

25.00

10%

250.00

ޕްލާސްޓިކް

ކަލްކިއުލޭޓަރ (Electronic)

1

46

 

                     

                    ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

03 ޝަޢުބާން   1442

16  މާރޗް     2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-1A/426/2021/114

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 16-03-2021

ސުންގަޑި: 2021-03-25 16:00:00