އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްތަކާ ބެހޭ

21 މާރޗް 2021     1 month ago


އިޢުލާން

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްތަކާ ބެހޭ

 

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ޞަރަޙައްދުގައި ހުރި 1 އިން 127 އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތެއް ވާނަމަ، އެކަން އެނގޭނެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ރެފަރެންސް ލިޔުމަކާއެކު 31 މާރޗް 2021 ވާ  ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން މީދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

08 ޝަޢުބާން 1442   

21 މާރޗް 2021   ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426/426/2021/116

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 21-03-2021

ސުންގަޑި: 2021-03-31 14:00:00