އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޙިފުޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

14 އެޕްރީލް 2021     3 weeks ago


އިޢުލާން

ޙިފުޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

 

            1442ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު އައްޑޫސިޓީގެ މިދަންނަވާ މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފުޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހިތަދޫ:

1-މަސްޖިދުއް ޝޫރާ.

2-މަސްޖިދުލް އިކްރާމް.

3-މަސްޖިދުއް ރަޙުމަތި.

4-މަސްޖިދު ޢަބުދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމް.

5-މަސްޖިދުއްޒިކުރާ.

6-ހުކުރުމިސްކިތް.

7-މަސްޖިދުއްސަލާމް.

8-މަސްޖިދު ޒިންނޫރައިން.

9-މަސްޖިދު ޢުމަރުލްފާރޫޤް.

10-މަސްޖިދުއްސިއްދީޤް

11-އައިމަލި މިސްކިތް.

12-މަސްޖިދުލް ހިދާޔާ.

13-މަސްޖިދުއް ތަޤްވާ.

މަރަދޫ:

1-މަސްޖިދުލް އިޚްލާސް.

ފޭދޫ:

1-މަސްޖިދުލް ކައުޘަރު.

މީދޫ:

1-މަސްޖިދު އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީން.

2-ހުކުރުމިސްކިތް.

            ޙިފުޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ މިސްކިތްތަކުގައިވެސް ޙިފުޡުނުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން  ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

            29 ޝަޢުބާން  1442

            11 އެޕްރީލް   2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AD/426/2021/143

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 14-04-2021

ސުންގަޑި: 2021-04-12 14:00:00