އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާ އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

15 އެޕްރީލް 2021     3 weeks ago


ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2021/97 އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު  (IUL)426-CB/426/2021/97 (04 މާރިޗު 2021) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މި އިދާރާގެ މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

15 އެޕްރީލް 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/145

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-04-2021

ސުންގަޑި: 2021-04-21 14:00:00