އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ ވަޒީފާ އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

15 އެޕްރީލް 2021     3 weeks ago


ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2021/125 އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު  (IUL)426-CB/426/2021/125 (30 މާރިޗު 2021) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މި އިދާރާގެ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

15 އެޕްރީލް 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/146

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-04-2021

ސުންގަޑި: 2021-04-21 14:00:00