އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ވަޒީފާ އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

25 އެޕްރީލް 2021     3 weeks ago


ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2021/51 އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2021/51  (31 ޖަނަވަރީ 2021) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތާއި އިންޓަވިއު ކުރެވި އެ ފަރާތަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

25 އެޕްރީލް 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/152

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-04-2021

ސުންގަޑި: 2021-04-27 13:00:00