އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ ވަޒީފާ އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

25 އެޕްރީލް 2021     3 weeks ago


ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2021/127 އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2021/127  (01 އެޕްރީލް 2021) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

25 އެޕްރީލް 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/151

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-04-2021

ސުންގަޑި: 2021-04-27 13:00:00