އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ފޭދޫ ބަންޑާރަގެ އަދި ސ. ފޭދޫ މިއުޒިކީމަންޒިލް ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

26 އެޕްރީލް 2021     3 weeks ago


އިޢުލާން

 

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

            މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

           ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 02 މެއި 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ފޭދޫ

ބަންޑާރަގެ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

S4-C-G/2011/07

2

ސ. ފޭދޫ

މިއުޒިކީމަންޒިލް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

806

 

09 ރަމަޟާން 1442ހ.

21  އޭޕްރީލް  2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2021/150

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 26-04-2021

ސުންގަޑި: 2021-05-02 13:00:00