އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ އޯލްޑް ހާރބަރ އަޕްގަރޭޑް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުންނަށް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

27 އެޕްރީލް 2021     3 weeks ago


ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ ސ. ހިތަދޫ އޯލްޑް ހާރބަރ އަޕްގަރޭޑް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުންގެ އެކްމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސެވުމަށް 3 ކޮޓަރި، 3 ފާޚާނާ ، ސިޓީންގރޫމް އަދި ބަދިގެ ހިމެނޭ ގޮތަށް މަސައްކަތް ނިމެންދެން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، މިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަލެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި، އަދި ބީލަންހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021 އެޕްރީލް 28 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:30 ގައި މި އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

  • ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާރޑް ކޮޕީ
  • ޕްރޮޕޯޒަލް ( ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލްގައި އަގު ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ތަނުގެ ފޮޓޯ އެޓޭޗްކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.)

ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ހިޔާރުކުރާފަރާތަކާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހެދި އަމަލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

14 ރަމަޟާން 1442

26 އެޕްރީލް 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2021/153

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 27-04-2021

ސުންގަޑި: 2021-04-28 12:30:00