އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ފޭދޫ އިންކާރަންއާގެ އަދި ސ. ފޭދޫ މަހުލުބޯގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

2 މޭއި 2021     2 weeks ago


އިޢުލާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

            މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

           ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 09 މެއި 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ފޭދޫ

އިންކާރަންއާގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

359

2

ސ. ފޭދޫ

މަހުލުބޯގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

148

 

 

20 ރަމަޟާން 1442ހ.

 02   މެއި  2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2021/155

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-05-2021

ސުންގަޑި: 2021-05-09 13:00:00