އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކޮޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ ވަޒީފާ އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

12 މޭއި 2021     1 month ago


ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2021/129 އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2021/129  (05 އެޕްރީލް 2021) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މި އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތާއި އިންޓަވިއު ކުރެވި އެ ފަރާތަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

12 މޭ 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/171

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-05-2021

ސުންގަޑި: 2021-05-19 13:00:00