އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމާ ގުޅޭ

25 މޭއި 2021     4 weeks ago


އިޢުލާން

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމާ ގުޅޭ

 

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން،  ޞިއްހީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ނަންބަރު 23-IQ/2021/118 (01 މެއި 2021) އެންގުމުން އައްޑޫ ސިޓީ މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވާތީ އާއި މިވަގުތު އައްޑޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތުމުން، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުން އާންމުންނަށް ދެމުންގެންދާ ބައެއް ޚިދުމަތައްތައް ދިނުމަށް ވަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިވަގުތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުން އޮންލައިންކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދެވެން ހުރި ޚިދުމަތްތައް ފާހަނގަކޮށް، އެ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން އޮންލައިންކޮށް މިއިދާރާއާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުން ދެވޭނެ  ޚިދުމަތްތައް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުންގެންދާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

12  ޝައްވާލް 1442

24   މެއި   2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2021/178

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-05-2021

ސުންގަޑި: 2021-05-24 14:00:00