އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.މަރަދޫފޭދޫ ތްރީ އޭ އެންޑް ވަން އެސް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

1 ޖޫން 2021     3 weeks ago


އިޢުލާން

 

ސ.މަރަދޫފޭދޫ ތްރީ އޭ އެންޑް ވަން އެސް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

 

                         މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

                                            ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 9 ޖޫން 2021 ވާ ބުދަ  ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުއޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެނަން

ރަޖިސްޓްރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ

1

މަރަދޫފޭދޫ

ތްރީ އޭ އެންޑް ވަން އެސް

ބަންޑާރަ

06/2019

 

 

17 ޝައްވާލް 1442

29 މެއި  2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-5A/426/2021/181

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 01-06-2021

ސުންގަޑި: 2021-06-09 14:00:00