އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. މަރަދޫފޭދޫ ބަނާނާ ހައުސް އިރުމަތީ ބައި ނަން ބަދަލުކުރުން

1 ޖޫން 2021     3 weeks ago


އިޢުލާން

ސ. މަރަދޫފޭދޫ  ބަނާނާ ހައުސް އިރުމަތީ ބައި ނަން ބަދަލުކުރުން

              ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބަނާނާ ހައުސް ހަމްޒާ ޢަލީ ނަމުގައި 24 މެއި 2018 ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ " ބަނާނާހައުސް އިރުމަތީބައި " އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ނަން  " ޒަމްޒަމް " މިނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

18  ޝައްވާލް  1442ހ.

30  މެއި   2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-5A/426/2021/180

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 01-06-2021

ސުންގަޑި: 2021-05-30 14:00:00