އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

8 ޖުލައި 2021     4 weeks ago


 އިޢުލާން          

            

        ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް  އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

        ވީމާ ، މިއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ

03 އޮގަސްޓް 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ( ފޯން 6885003 ) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

1

A0J2125 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

2

A0J6844 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

 

 

 

 

                  27  ޛުލްޤައިދާ 1442 ހ.

                  07   ޖުލައި  2021 މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2021/235

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 08-07-2021

ސުންގަޑި: 2021-08-03 14:00:00