އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް)

15 ޖުލައި 2021     3 weeks ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަސާސީ މުސާރަ: 3100.00

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/212

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 06 ޖުލައި 2021

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6885002 އަށެވެ.ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/212

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-07-2021