އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް)

15 ޖުލައި 2021     1 year ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަސާސީ މުސާރަ: 3100.00

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/209

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 06 ޖުލައި 2021

 

15 ޖުލައި 2021                                                                              ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/209

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-07-2021