އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް)

2 އޯގަސްޓް 2021     1 month ago


 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

 

 

 

މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަސާސީ މުސާރަ: 3100.00

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/211

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 06 ޖުލައި 2021

 


ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/211

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-08-2021