އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

2 އޯގަސްޓް 2021     2 months ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު 

(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް)

މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (އިދާރީ ސެކްޝަން)
އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/212
އަސާސީ މުސާރަ: 3100
މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 6 ޖުލައި 2021
އަސާސީ ޝަރުޠު: ލިޔަންކިޔަން އެނގުން

https://drive.google.com/file/d/1GWHH0X-PIsWlc0Hh0Tpze7uRzOqLZZMM/view?usp=sharingބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/212

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-08-2021