އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ)

4 އޯގަސްޓް 2021     1 month ago


 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

       

 

 

މަޤާމުގެ ނަން:  ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން)

 

 

އަސާސީ މުސާރަ:  6295  

 

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/218

 

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  06 ޖުލައި 2021

 

 
މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.


ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/218

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 04-08-2021