އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ)

4 އޯގަސްޓް 2021     1 month ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން:  ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ (އެޗް.އާރު ސެކްޝަން)

އަސާސީ މުސާރަ:  6295  

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/217

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  06 ޖުލައި 2021

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/217

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 04-08-2021