އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ގުޅޭ

6 އޮކްޓޯބަރ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

              ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

           ވީމާ، މި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 11 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ  ކުރިން  އައްޑޫސިޓީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް (ފޯން: 6885003) އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

1

B1B9798

ކާރު

2

A0D1922

ސައިކަލް

 

 

  11 ޞަފަރު  1442 ހ.

04 އޮކްޓޯބަރ 2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2021/ 357

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 06-10-2021

ސުންގަޑި: 2021-10-11 14:00:00