އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ މެރީކެބިން ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެދުމާއިގުޅޭ

6 އޮކްޓޯބަރ 2021     10 months ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ މެރީކެބިން ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 17 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

މެރީކެބިން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

829

 

 

29   ޞަފަރު   1443ހ.

  06   އޮކްޓޫބަރު  2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2021/368

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 06-10-2021

ސުންގަޑި: 2021-10-17 14:00:00