އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޖެންޑަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުމާއި ގުޅޭ

7 އޮކްޓޯބަރ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

ޖެންޑަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުމާއި ގުޅޭ

 

           

        އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ސޯޝަލް ކޮމިޓީގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުން މައސްކަތްކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

  1. ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
  2. ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ
  3. އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ
  4. ސިއްހީ ދާއިރާ
  5. ތާރީޚާއި ސަޤާފަތުގެ ދާއިރާ
  6. އާންމުޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ

      ވީމާ ދެންނެވުނު ދާއިރާތަކުން ކައުންސިލްގެ ސޯޝަލް ކޮމިޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާފަރާތްތަކުން ދާއިރާއިންލިބިލައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިއުމާއިއެކު 14/10/2021 ދުވަހުގެ 14.00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

            29 ޞަފަރު   1443

            06 އޮކްޓޯބަރު  2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2021/371

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 07-10-2021

ސުންގަޑި: 2021-10-14 14:00:00