އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ހަދުވަރުމަތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް

10 އޮކްޓޯބަރ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ހަދުވަރުމަތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 19 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ހަދުވަރުމަތީގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

305

 

 

04  ރަބީއުލްއައްވަލު  1443ހ.

10    އޮކްޓޫބަރު   2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2021/372

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 10-10-2021

ސުންގަޑި: 2021-10-19 14:00:00