އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ – ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް)

11 އޮކްޓޯބަރ 2021     3 months ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން:  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

އަސާސީ މުސާރަ:  4465.00

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/343

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  29 ސެޕްޓެންބަރު 2021

 
 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

1

2040

32

P

 

2

2041

23

P

 

3

2042

42

P

 

4

2043

28

 

P

5

2044

22

P

 

6

2045

27

P

 

 
މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

11 އޮކްޓޫބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/343

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 11-10-2021

ސުންގަޑި: 2021-10-11 13:00:00