އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން (އަންދަލީބުގެ - ސ. ފޭދޫ)

12 އޮކްޓޯބަރ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

            މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

           ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 19 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ފޭދޫ

އަންދަލީބުގެ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

100

 

04ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443ހ.

 10  އޮކްޓޯބަރ  2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2021/378

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-10-2021

ސުންގަޑި: 2021-10-19 14:00:00