އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.ފޭދޫ މަނަސް ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ

12 އޮކްޓޯބަރ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

       

ސ.ފޭދޫ މަނަސް ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ

ސ.ފޭދޫ، ތިބުރޯޒުމާގެ ޝަކީބާ އާދަމްގެ ނަމުގައި  ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ސ.ފޭދޫ މަނަސް (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ: 08/2002) ގޯތީގެ ނަން " ރޭޝަމް " ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ. އެހެންކަމުން މިގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއްވާނަމަ އެކަން 14 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ލިޔުމުން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އެންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

04 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443

10  އޮކްޓޯބަރ  2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2021/377

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-10-2021

ސުންގަޑި: 2021-10-14 14:00:00