އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން (މޯނިންގ ސަން - ސ.މަރަދޫފޭދޫ)

12 އޮކްޓޯބަރ 2021     3 months ago


އިޢުލާން

 

ސ.މަރަދޫފޭދޫ  މޯނިންގ ސަން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

              ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 24 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ އާދިއްތަ  ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުއޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެނަން

ރަޖިސްޓްރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ

1

މަރަދޫފޭދޫ

މޯނިންގސަން

ބަންޑާރަ

19/2017

 

06  ރަބީޢުލްއޫލާ  1443

12 އޮކްޓޯބަރ  2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-5A/426/2021/347

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 12-10-2021

ސުންގަޑި: 2021-10-24 14:00:00