އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.ހިތަދޫ ވިދާބަބުޅާގެ އަމަތުﷲ ނަޞީރު ގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

18 އޮކްޓޯބަރ 2021     2 months ago


އިޢުލާން

 

ސ.ހިތަދޫ ވިދާބަބުޅާގެ އަމަތުﷲ ނަޞީރު ގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

           ސ.ހިތަދޫ ވިދާބަބުޅާގެ، އަމަތުﷲ ނަޞީރު  ގެ ފުރިހަމަނަން އަމަލް ނަޞީރު އަށް 12 އޮކްޓޫބަރު 2021ގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.    

08 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1443

14 އޮކްޓޫބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2A/426/2021/384

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 18-10-2021

ސުންގަޑި: 2021-10-14 15:05:00