އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް – މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް)

19 އޮކްޓޯބަރ 2021     2 months ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް

އަސާސީ މުސާރަ:  7035.00

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/362

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  11 އޮކްޓޫބަރު 2021

 
 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

1

4040

31

 

2

4041

27

 

3

4042

34

 

4

4043

23

 

5

4044

40

 

6

4045

24

 

7

4046

32

 

8

4047

35

 

9

4048

25

 

 
މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.
 

19 އޮކްޓޫބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/362

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 19-10-2021

ސުންގަޑި: 2021-10-19 13:45:00