އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބާބަކިއު، ޕާޓީ، ޕިކްނިކް ފަދަ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވޭގޮތަށް ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް

20 ޖުލައި 2017     4 years ago


އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

އައްޑޫސިޓީގައި ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ބާބަކިއު، ޕާޓީ، ޕިކްނިކް ފަދަ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވޭގޮތަށް ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މިއިދާރާއިންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފާރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން މި އިދާރާއިން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)426-AA/426/2017/65 އިއުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އެ އިއުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 1 އޯގަސްޓް 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 8 އޯގަސްޓް 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.            

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

25 ޝައްވާލް 1438 

19 ޖުލައި 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: IUL)426-AA/426/2017/112

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-07-2017

ސުންގަޑި: 2017-08-01 11:00:00