އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތު ކުރުމަށް

20 ޖުލައި 2017     4 years ago


އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 31 ޖުލައި 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 07 އޯގަސްޓް 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.            

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

25 ޝައްވާލް  1438 

19 ޖުލައި 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/111

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-07-2017

ސުންގަޑި: 2017-07-31 11:00:00