އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ)

24 އޮކްޓޯބަރ 2021     2 months ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/343

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 24-10-2021

ސުންގަޑި: 2021-10-24 22:35:00