އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ޔުނީކްފިނާލޭ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

26 އޮކްޓޯބަރ 2021     2 months ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ޔުނީކްފިނާލޭ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 04 ނޮވެމްބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ޔުނީކްފިނާލޭ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

101/2007

 

19  ރަބީއުލްއައްވަލު 1443ހ.

25     އޮކްޓޯބަރ  2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2021/401

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 26-10-2021

ސުންގަޑި: 2021-10-26 21:53:00