އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ ނެރުބައްތި އާއި ހާހަލުގައި ބައްތިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

20 ޖުލައި 2017     4 years ago


އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ ނެރުބައްތި އާއި ހާހަލުގައި ބައްތިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

 

އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ނެރުބައްތި އައި ހާހަލުގައި ބައްތިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2 އޯގަސްޓް 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 11:00އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 9 އޯގަސްޓް 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 11:00އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލް ގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލް އަށްވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މިސެޝަން ތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

             

25 ޝައްވާލް 1438

19 ޖުލައި 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/113

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-07-2017

ސުންގަޑި: 2017-08-02 11:00:00